تست استارت دوم E100 v5.33D

تست استارت دوم E100 v5.33D

نوامبر 13, 2014
/ / /
Comments Closed

شب ساعت ۱۰ رفتم بیرون برای دومین استارت تیون جدید. تا اول بابایی اروم رفتم.

ماشین بهتر راه میره خیلی بهتر از تیون های قبلی و بهتر از اولین استارت.

کمی صدای سوپاپ ها زیاده اما یه لحظه تو بابایی (کمی سرازیری) رو سرعت ۱۱۰ معکوس دادم کند اسفالت رو .

انگار کم کم داره wot دستش میاد .

بنظرم الان ذیگه ۹۰% مشکل از بنزین ایرانه.

بهتره باک اتانول پر باشه تا استارت بعدی و کمتر در باک باز بشه.

من بهش پیشنهاد میدم هدرز و اینتانک رو با E100 داروخانه برام ببره رو داینو اختصاصی.

Comments are closed.